GENERALFORSAMLING 28.02.2023

Tirsdag den 28. 02. 2023 kl. 19.30 
I TANNISBUGTHALLENS mødelokale i Nordgavlen

Dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning for 2022
3. Regnskab for 2022
4. Indkomne forslag
5. Valg til bestyrelsen
3 pladser er på valg.
Robert Lauritsen (villig til genvalg)
Iver Frederiksen  (villig til genvalg)
Ledig plads.   
6. Valg af 2 suppleanter
7. Valg af 2 revisorer
8. Valg af revisor suppleant
9. Eventuelt  
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 5 dage før generalforsamlingen. 

På bestyrelsen vegne
Robert Lauritsen